§ 1 Definicje

1. . Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: 

a. Serwis – witryna znajdująca się pod adresem www.polskasiectaxi.pl,
b. Usługodawca – Polska Sieć Taxi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Poprawna 46A, 03-984 Warszawa, NIP: 9522128110, REGON: 147075337,
c. Administrator i właściciel Serwisu – Pyrylandia sp. z o.o. ZX Spectrum spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bułgarska 20A, 03-971 Warszawa, NIP:1132857471, REGON: 146238777,
d. Pasażer ( Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, która ma zamiar korzystać lub korzysta z Serwisu, w tym za jego pomocą zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób,
e. Przewoźnik – podmiot wykonujący przewóz osób (tj. licencjonowany taksówkarz), który za jego pomocą przyjmuje zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przewozu osób przez Pasażera i wykonuje przewóz,
f. Usługa przewozu osób – usługa transportu drogowego świadczona Pasażerom przez Przewoźnika za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1 Ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874),
g. Urządzenia mobilne – urządzenia zdolne do łączenia z Internetem (w tym smartfony i tablety PC), za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Serwisu,
h. Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Usługobiorcy będącego Pasażerem, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Usługobiorcy oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu, w szczególności na zawarcie umowy przewozu osób z Przewoźnikiem,
i. Regulamin – niniejszy regulamin,
j. Adres Podstawienia - miejsce wskazywane przez Pasażera, z którego to ma nastąpić odbiór osób mających zamiar skorzystać z usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika,
k. Adres Docelowy - miejsce wskazywane przez Pasażera, stanowiące miejsce, do którego Przewoźnik ma dostarczyć osoby mające zamiar skorzystać z usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika,
l. Termin zlecenia - dzień i godzina podstawienia taksówki. 


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dostępu do serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl dla Pasażerów. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422 z późn. zmianami).
2. Adresem e-mail właściwym do kontaktu z Usługodawcą jest adres: pst@19123.pl.
3. Tylko Administrator ma wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu (w tym jego powielania, dystrybucji i modyfikacji), w tym do projektu, kodu źródłowego, konstrukcji i różnych składowych Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami nabycia urządzeń mobilnych oraz kosztami transmisji danych naliczonymi przez operatora, zapewniającego połączenie internetowe).
2. Do korzystania z Serwisu wymagana jest aktywna usługa transmisji danych.
3. Serwis zawiera wszelkie informacje potrzebne do korzystania z jego zasobów.
4. Serwis umożliwia zawarcie umowy przewozu osób pomiędzy Pasażerem, a Przewoźnikiem. Działanie Serwisu polega na pośredniczeniu w zawieraniu powyższej umowy. Usługodawca nie jest stroną umowy przewozu.

§ 4 Zawarcie umowy przewozu osób

1. Zawarcie umowy przewozu osób przez Pasażera z Przewoźnikiem jest możliwe po dokonaniu rejestracji Konta.
2. Zawarcie umowy przewozu osób pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem następuje poprzez łączne: zgłoszenie zapotrzebowania na przejazd przez Pasażera, stanowiącego ofertę zawarcia umowy przewozu osób, oraz jej przyjęcie przez Przewoźnika za pośrednictwem Serwisu.
3. W celu zawarcia umowy, Usługobiorca otwiera zakładkę “Zamów taxi online” i wypełnia formularz. Wpisanie Danych kontaktowych : imienia i nazwiska, numeru telefonu, Adresu Podstawienia oraz Terminu Zlecenia jest niezbędne do zawarcia umowy. Pola Adres Docelowy, Uwagi i Informacje Dodatkowe są informacjami opcjonalnymi.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych, wymaganych przez Serwis.
5. Po uzupełnieniu formularza, Usługobiorca wybiera funkcję “Zamów”. Zostaje wygenerowane podsumowanie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przewozu osób, wymagające akceptacji za pomocą przycisku o treści: “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zaakceptowane i wysłane podsumowanie zgłoszenia zapotrzebowania stanowi ofertę zawarcia umowy przewozu osób dla Przewoźnika. Umowa przewozu pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Przewoźnika oferty Pasażera.
6. Po uzupełnieniu formularza, istnieje możliwość zapisania podanej przez Usługobiorcę trasy jako zdefiniowanej, co umożliwi szybsze złożenie oferty dotyczącej tej samej trasy w przyszłości. Opcja ta jest dostępna po wciśnięciu przycisku “Zapisz jako przejazd zdefiniowany”.


§ 5 Sposób płatności

1. Koszty zamówionych poprzez Serwis kursów przejazdu taksówką, zgodne są z cennikiem obowiązującym w korporacji taksówkowej, której kierowca (Przewoźnik) wykonuje usługę przewozu.
2. Cenniki oraz  baza współpracujących Korporacji Taksówkowych dostępne są na stronie http://www.polskasiectaxi.pl/pst/pst-partnerzy.
3. Płatność za usługę przewozu pobiera od Pasażera Przewoźnik w jeden z poniżej wymienionych sposobów płatności:
a. Gotówką
b. Kartą płatniczą/kredytową - aby dokonać płatności w ten sposób należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu Zamawiania taxi online lub w aplikacji mobilnej.
c. Voucherem - w przypadku klientów biznesowych.
d. Elektroniczna Kartą Klienta- w przypadku klientów biznesowych.
e. Pre-paid za pomocą serwisu płatniczego (PayU) - aby dokonać płatności w ten sposób należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu „Zamawiania taxi online” lub aplikacji mobilnej.
4. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia odmiennego systemu rozliczeń. W takich sytuacjach Przewoźnik nie będzie pobierał opłaty od Pasażera lub będzie pobierał opłatę częściową, w zależności od przyjętych przez Usługodawcę form rozliczeń.
5. Płatność w systemie Pre-paid (PayU)
Pre-paid – system pozwalający Pasażerowi (Usługobiorcy) na korzystanie z usług Przewoźników w ramach zgromadzonych przez Pasażera na Koncie środków pieniężnych.
a. Pasażer zobowiązany jest zarejestrować się i założyć indywidualne konto na stronie http://polskasiectaxi.pl oraz dokonać rejestracji swojego numeru telefonu komórkowego dla usługi PayU. Pasażer dokonuje następnie doładowania konta za pośrednictwem systemu PayU, przy czym płatność ta stanowi przedpłatę (zapłatę z góry) na potrzeby wykonania Usługi przewozu osób.
b. Po wykonaniu czynności wskazanych w lit. a. Usługodawca przesyła Pasażerowi SMS z saldem jego konta, a także SMS z taxiKodem (czyli jednorazowym kodem służącym do autoryzacji płatności za kurs realizowany przez Przewoźnika).
c. Po zamówieniu i realizacji kursu, w celu rozliczenia Pasażer podaje Przewoźnikowi taxiKod, którym zatwierdza koszt wykonanej usługi. Następnie Pasażer otrzymuje SMS z potwierdzeniem przeprowadzonej transakcji, saldem konta oraz nowym taxiKodem.
d. Zgromadzone poprzez doładowanie (przedpłacone) środki na koncie Pasażera nie podlegają zwrotowi, lecz mogą być wykorzystywane jedynie do zapłaty za kolejne przejazdy.
e. Rozliczenia za pomocą TaxiKodu można dokonać we wszystkich taksówkach Korporacji Taksówkowych  współpracujących w ramach  PST 19123.

 
§ 6 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. W serwisie www.polskasiectaxi.pl drogą elektroniczną świadczona jest usługa Konta.
2. Korzystanie z usługi Konta jest możliwe po jego rejestracji i jest dla Usługobiorcy bezpłatne.
3. Założenie Konta przez Pasażera następuje poprzez łączne:
- wypełnienie formularza rejestracyjnego oznaczonego jako formularz “Dla pasażerów”,
- zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz
- wciśnięcie przycisku “Zarejestruj”.
4. Konto zostanie utworzone po akceptacji przez Usługodawcę rejestracji o czym osoba, która wysłała formularz rejestracyjny zostanie poinformowana osobną wiadomością e-mail wraz z danymi do Konta oraz innymi wymaganymi prawem informacjami. W momencie rejestracji następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta na czas nieokreślony.
5. Dane wprowadzone podczas rejestracji, z wyjątkiem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez wybranie funkcji “Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian.
6. Umowa o świadczenie usług o charakterze ciągłym (umowa Konta) może zostać:
a. wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na jego adres. Okres wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w zd. 1 wynosić będzie 7 dni,
b. wypowiedziana przez Usługodawcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w zd. 1 wynosić będzie 7 dni.


§ 7 Funkcjonalność Konta

1. Podczas korzystania z Konta, Usługobiorca ma możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących zestawień:
a. Zamów taxi online
b. Lista zamówień
c. Przejazdy bezgotówkowe
d. Lista opinii
2. Skorzystanie z powyższych opcji jest możliwe po otworzeniu odpowiedniej zakładki.
3. Usługobiorca ma możliwość wystawienia opinii Przewoźnikowi łącznie z oceną. Opinia może dotyczyć przebiegu kursu, kierowcy (Przewoźnika), pojazdu.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania w ramach opinii rzetelnych i prawdziwych informacji.
5. Pasażer przy wystawieniu opinii wyraża zgodę na to by anonimowe oceny były publikowane w Serwisie.


§ 8 Obowiązki Pasażera (Usługobiorcy)

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą, kompletny i zgodny z poszczególnymi wytycznymi Usługodawcy. Usługodawca jest zobowiązany do aktualizowania tych danych i sprawdzania ich niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy.
3. Usługodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
4. Usługobiorca zobowiązuje się nie wywierać świadomie negatywnego wpływu na funkcjonowanie Serwisu, nie powodować jej przeciążeń i uszkodzeń.
5. W razie gdyby osoby trzecie miały dochodzić roszczeń w stosunku do Usługodawcy, ze względu na naruszenie prawa przez Usługobiorcę, Usługobiorca zobowiązany jest do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę.

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w Serwisie były dostępne jedynie aktualne treści.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie i zmian bądź aktualizacji treści zawartych w Serwisie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do osób trzecich i zostały umieszczone w Serwisie.
5. Odpowiedzialność za treści upubliczniane oraz rozpowszechniane przez Usługobiorców lub Przewoźników w Serwisie, spoczywa na Usługobiorcach je zamieszczających. Usługobiorcy zamieszczający jakiekolwiek treści w Serwisie, zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. Jeżeli publikacje naruszają wskazane powyżej zasady, to Usługodawca jest upoważniony do ich niezwłocznego usunięcia.
6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku transmisji danych po stronie Usługobiorcy.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu. Administrator powiadomi o wyżej wymienionych, planowanych czynnościach i dacie ich przeprowadzenia do 7 dni przed planowanymi czynnościami konserwacyjnymi oraz postara się, aby czynności te nie były długotrwałe i nie zakłócały korzystania z Serwisu.
8. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu (w tym do elementów graficznych i do logo) oraz ich układu i kompozycji, umieszczonych w Serwisie, przysługują Administratorowi, za wyjątkiem oznaczeń jego partnerów.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę (Imię, Nazwisko, Numer telefonu oraz Adres e-mail), będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), zwaną dalej u.o.d.o., oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204), zwaną dalej u.s.u.d.e.
2. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu u.o.d.o.
4. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługobiorcą i Usługodawcą (art. 18 pkt. 1 u.s.u.d.e.), przetwarzanie danych ze względu na właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę lub sposobu ich rozliczenia (art. 18 pkt 2 u.s.u.d.e.), marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 u.o.d.o.) oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (art. 23 pkt 1 podpunkt 5 u.o.d.o.).
6. Usługobiorca ma prawo do wglądu, uzupełniania, i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednie pismo na adres siedziby Usługodawcy lub adres e-mail. Będzie to jednoznaczne z zamknięciem Konta przez Usługodawcę.
7. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Usługobiorca wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
8. W celu otrzymania dalszych informacji, wyświetlenia treści, dostępu, aktualizacji lub cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Pasażera, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony www.polskasiectaxi.pl lub na bezpośredni aktualny adres siedziby Usługodawcy wskazany na stronie internetowej.


§ 11 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku niezgodności z niniejszym Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (tj. usługi Konta i powiązanego z nim oprogramowania), Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.
2. Usługobiorca może w tym celu opisać na czym polega niezgodność i kiedy się pojawiła (stosowne uzasadnienie reklamacji).
3. Usługobiorca może złożyć reklamację na adres e-mail Usługodawcy bądź pocztą tradycyjną na adres jego siedziby.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5. Wszelkie reklamacje w zakresie wykonanego przez Przewoźnika przewozu osób, kierowane są przez Usługobiorcę do Przewoźnika, z powiadomieniem Usługodawcy.

§ 12 Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu www.polskasiectaxi.pl.
2. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.
3. Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca prześle niniejszy regulamin Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.


§ 13  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługoawca


1. Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków:
a) Komputer z dostępem do internetu posiadający co najmniej: Windows XP, Internet Explorer 8 lub Firefox 2.0.


§ 14 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę


1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Usługobiorcy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik serwisu www.polskasiectaxi.pl.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.


§ 15 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Usługobiorców 

1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Usługobiorcy:
a. korzystanie przez Usługobiorcę z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
b. jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi


§ 16 Postanowienia końcowe


1. Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych w Serwisie jest możliwa wyłącznie przy podaniu źródła.
2. Przeglądanie, częściowe pobieranie treści udostępnionych w Serwisie jest dozwolone jedynie w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu bądź innego uprawnionego organu, za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Jeśli będzie to konieczne, niezgodne z prawem postanowienie zostanie zastąpione przez inne.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z powiadomieniem Usługobiorców w Serwisie najpóźniej na 7 dni przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
5. W terminie 5 dni od powiadomienia Usługobiorców o zmianie Regulaminu Usługobiorca ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonych zmian. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na jego adres e-mail. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Konta przez Usługobiorcę.
6. Serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Usługobiorcy.
7. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Usługobiorców i Przewoźników postanowień Regulaminu można kierować na adres siedziby Usługodawcy, bądź na jego adres e-mail.
8 Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
9. W razie jakichkolwiek kwestii spornych pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, strony zobowiązane są w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązania sporu i dopiero w razie niemożliwości takiego rozwiązania, sprawa sporna zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.04.2016 roku.